Положення про академічну доброчесність

ПОГОДЖЕНО                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні учнівського                                                                                  на засіданні педагогічної

самоврядування                                                                                               ради

Ладижинського НВК №1                                                                                Ладижинського НВК №1

протокол №  __ від  ____                                                                                 протокол №  ____ від  _______

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 В  ЛАДИЖИНСЬКОМУ НВК №1

1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в ЛадижинськомуНВК №1(далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки педагогічними працівниками НВК №1 та здобувачами середньої освіти.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Закону України «Про освіту»,  СтатутуНВК №1, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору Ладижинського НВК №1.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності Ладижинського НВК №1(освітній, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між  педагогічними працівниками та здобувачами середньої освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4 . Педагогічні працівники та здобувачі середньої освіти , усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижуЛадижинського НВК №1, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

 1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у двох  основних сферах – освітній (навчальній), та виховній ( виховна робота  та підтримка морально-психологічного  клімату в  колективі).

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в Ладижинському НВК №1 необхідно дотримуватися наступних принципів:

 - демократизм;

- законність;

 - верховенство права;

 - соціальна справедливість;

 - пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

 - рівноправність;

- гарантування прав і свобод;

 - науковість;

 - професіоналізм та компетентність;

- партнерство і взаємодопомога;

- повага та взаємна довіра;

 - відкритість і прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

 2.3. Ладижинський  НВК №1   здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

 2.4. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 - дотримання норм Конституції України;

 - дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

 - об’єктивно та неупереджено оцінювати знання та вміння здобувачів середньої освіти;

 - якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні обов’язки;

 - впроваджувати у свою діяльність інноваційні методи навчання;

 - відповідно до вимог законодавства підвищувати свою кваліфікацію;

 - дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, дослідницьких робіт тощо;

 2.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами середньої освіти передбачає:

 - дотримання норм Конституції України;

 - дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;

 - дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- повагу до педагогічних працівників;

 - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

 - подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

 - поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;

 - бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами; - використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них;

- дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, результатів навчальної (проектної,дослідницької) діяльності, а також використанні методів  дослідження  та джерел інформації написання даних робіт тощо

 - не фальсифікувати або не фабрикувати інформацію, наукові результати з їх наступним використанням у проектній та дослідницькій  роботі;

 - не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності;

 - не здійснювати або не заохочувати будь-якими способами зміну отриманої оцінки;

- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

3. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

 3.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

 3.2. Формами проявів академічної недоброчесності є:

- академічний плагіат- для педагогічних працівників (оприлюднення частково або повністю наукових чи творчих результатів отриманих іншими особами в результаті досліджень чи творчості або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

- виконання на замовлення та (або) продаж академічних текстів (контрольних, дослідницьких робіт  для участі в науково-пошукових проектах);

- академічна фальсифікація та фабрикація - публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;

 - приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;

 - академічний обман- надання завідомо неправдивої  інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу;

- академічне хабарництво- надання(отримання ) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) хабаря;

- конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

-приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

- службова недбалість - невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

-зловживання впливом - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

-списування (для здобувачів середньої освіти)-викорнання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації ,крім дозволених для використання,зокрема під час оцінювання результатів навчання

-необєктивнен оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти

 3.3. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники  можуть бути притягнені  до таких форм академічної  відповідальності:

- дисциплінарна;

 - адміністративна та кримінальна;

 - відмова в присвоєнні або  позбавлення присвоєного педагогічного звання,кваліфікаційної категорії ;

- позбавлення права  займати визначені законом посади.

3.4. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі освіти  можуть бути притягнені  до таких форм відповідальності:

 - повторне проходження оцінювання (контрольна робота);

- повторне проходження відповідного освітнього компонентна освітньої програми(контрольна робота).

4.Організація роботи комісії з питань академічної доброчесності

4.1. Комісія з питань академічної доброчесності  – це незалежний орган , що діє в Ладижинському НВК №1 з метою дотримання  усіма учасниками освітнього процесу  академічної доброчесності.

4.2.Комісія наділяється правом одержувати та розглядати заяви щодо порушення цього Положення.

4.3. Склад комісії затверджується наказом директора за поданням педагогічної ради Ладижинського НВК №1. Строк повноважень Комісії становить 3 (три) роки.

4.4. До складу комісії рекомендовано входять: заступник(и) директора Ладижинського НВК №1,голова профспілкової організації,практичний психолог, вчителі, представник учнівського самоврядування. Комісія зі свого складу обирає Голову  Комісії,заступника,секретаря. Голова Комісії веде засідання ,підписує протоколи та рішення.

4.5.Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові,що проводяться у строки визначені  планом роботи Комісії  так і позачергові,що скликаються при необхідності вирішення  оперативних та нагальних питань.

4.6.Комісія не менше одного разу на рік  звітує про свою роботу перед педагогічною радою Ладижинського НВК №1.

4.7. Повноваження Комісії:

- одержувати,розглядати,здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні рішення (висновки);

- залучати до своєї роботи експертів  з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні засоби  для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики.

5. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

5.1. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до  Комісії з академічної доброчесності з письмовою заявою на   ім’я Голови Комісії. . У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи чи навчання:клас,  особистий підпис). Анонімні заяви чи факти викладені в некоректній формі, не розглядаються.

5.2. Особа ,стосовно  якої порушено питання  про порушення нею академічної доброчесності має права:ознайомлюватись з усіма матеріалами перевірки;надавати сама чи через представника письмові пояснення чи відмовитись давати такі пояснення;знати дату час і місце та бути присутньою під час розгляду даного питання  щодо встановлення фактів  порушення  академічної доброчесності;оскаржити відповідне рішення згідно чинного законодавства.;

  5.3.За результатами проведення  щодо підтвердження фактів порушення академічної доброчесності  (термін встановлення фактів порушення академічної доброчесності – 10 діб, з дати подачі заяви) Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді протоколу із вказаними рішеннями(висновками) щодо порушення чи не порушення норм цього Положення.

5.4.  Зазначені  рішення (висновки) Комісії носять рекомендаційний характер,подаються директору Ладижинського НВК №1  для подальшого  вживання  відповідних  заходів морального, дисциплінарного  чи  адміністративного характеру.